نسبت دین و دنیا
51 بازدید
نقش: محقق
سال نشر: 1378
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
آیا دین و سیاست، دین و حکومت، دین و اقتصاد، دین و فرهنگ و دین و ملّیت میتوانند در کنار هم قرار گیرند؟ آیا سیاست، حکومت، اقتصاد، فرهنگ و ملّیت که از مظاهر ظاهر دنیایند میتوانند در کنار دین قرار گیرند و زندگی مسالمتآمیزی داشته باشند؟ آیا پدیدههای نوین در جامعه بشری همانند علمگرایی، عقلگرایی و انسان مداری میتوانند مبنای مباینت و جدایی دین از دنیا یا بالعکس باشند؟ و … این کتاب به نوبه خود، جوابی است به اینگونه پرسشها که بیشک اندیشهها و افکار لایق لاحق در تکمیل و افزایش توان فوق، اثرگذار خواهد بود. این کتاب در پنج فصل تدوین گشته که به ترتیب عبارت است از: کلیات، زمینههای پیدایش، ردّ دلایل، دلایل ردّ سکولاریسم و نگرشهای تطبیقی بین نوع دیدگاههای اسلام و سکولاریسم. ناشـر : مرکز نشر اسراء نوبت چاپ : دوم قطــع کتـــاب : وزیرى