معنای زندگی در فلسفه اسلامی با محوریت نظرات صدرالمتألهین
37 بازدید
محل نشر: همایش روز فلسفه - تهران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/8/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جهان مورد نظر فلسفه اسلامی واجد سه مرحله تبیینی متفاوت است که سطوح معنایی را برای زندگی تا سه مرحله ارتقاء می بخشد: جهان مورد نظر فلسفه اسلامی در مرحله اول از معنای واجد مبدأ و منتهایی مشخص، واضح و قابل تشخیص برای تمام افراد متدین در سطوح مختلف معرفتی است. این امر با تبیین معنا و مفهوم مرگ و بسیاری از مسایل دیگر که بسیاری به همین علت به پوچی این عالم معتقدند، عالمی معنادار را برای بشریت معرفی می کند. بنا به تأکید فلاسفه اسلامی مبدأ و معاد جهان هستی به یک امر واحد ربوبی یعنی واجب الوجود بازمی گردد. این بازگشت باعث می شود جهان فراتر از معنادار بودن ، مجموعه ای منسجم و هدفمند به شمار آید. هدفمندی سطح معناداری را بسیار بیش از آنچه در پذیرش معنای زندگی غرب مدنظر است، افزایش می دهد. چون در معنای زندگی بر معنایی حداقلی و حتی توهمی (برای مثال آنچه تیلور در باره معنای زندگی مطرح می کند) بسنده شده است اما در هدفمندی بر انسجامی فراگیر و سراسر حقیقی تأکید می گردد. در مرحله ای برتر به نظر می رسد که موضوع «هدفمندی» تمام آن چیزی نیست که فلسفه اسلامی در تبیین معنای زندگی بدان تأکید می کند. لطافت ها و زیبایی هایی در جهان بینی آنان وجود دارد که سطح را فراتر از هدفمندی و انسجام ارتقاء می بخشد . بر اساس این لطافت معنایی که از آن می توان به جذابیت های معنای زندگی در فلسفه اسلامی تعبیر نمود، تمام آنچه در عالم هستی و وجود قرار دارد به طور تکوینی و فطری تعاملی مهرآمیز با مبدأ و منتها دارند. مراحل معنایی فوق دستآوردهای گرانبهایی مانند تحمل و استقامت، خوشحالی و رضایت و ... نسبت زندگی را فراهم خواهد نمود که دیگر مکاتب در آرزوی آن ها به اموری نامربوط پناه آورده اند.