تأملی صدرایی بر دیدگاه معناساز هیدگر در باره مرگ
46 بازدید
محل نشر: همایش روز پژوهش - اصفهان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/9/29
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علی رغم اکراه ابتدایی که در باره مرگ وجود دارد، اظهار نظرهای متعددی در این رابطه مطرح شده که حاکی از نقش سرنوشت ساز این مقوله در زندگی انسان است. نظرات نشان دهنده آن است که این مقوله در کیفیت تلقی و معنایی است که از حقیقت زندگی برای خود می سازیم. نگاه غالب در جهان، مرگ را مانع معنادار بودن زندگی می داند و مواجه شدن با آن را امری ناگوار قلمداد می کند. هیدگر مسیر دیگری انتخاب می کند. او مواجهه با مرگ را به عنوان یک واقعیت ناگسستنی از زندگی، لازم می داند. از نظر وی، مرگ نه تنها مانع معنایابی برای زندگی نیست؛ بلکه برعکس یکی از دلایل معناداری نیز به شمار می آید. بررسی نظرات هیدگر از دیدگاه فیلسوف متأله اسلامی که نسبت به مرگ دیدگاه های ویژه ای را ارایه نموده و آن را در ادامه مسیر تکاملی بشر، امری شاخص به ارزیابی می کند، موضوع قابل توجه این نوشتار است. از دیدگاه صدرالمتألهین انسان در مسیر حرکت جوهری خویش و با فهم مرگ ضمن تأهب و آمادگی برای آن و اغتنام از فرصت های خود، راه خود را به سوی سرای بی زوال و پایدار می یابد. این امر باعث حرکت و شوق انسان به سوی تقرب به حق می گردد و به این لحاظ امری معنا بخش و حرکت آفرین است. بدین ترتیب تصور یأس از این دیدگاه قابل تصور نخواهد بود.