ماهیت انسان ؛ تاملی صدرایی بر نگرش مبنایی اگزیستانسیالیسم
45 بازدید
محل نشر: مجله علمی و پژوهشی قبسات/ 44
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386/5/1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کلمات کلیدی: اگزیستانسیالیسم، نگرش مبنایی، ماهیت انسان، حرکت جوهری، حرکت در ماهیت ----- چکیده: در این نوشتار، «ماهیت انسان» به گونه تطبیقی در آرای مکتب اگزیستانسیالیسم و نظر رایج متفکران مسلمان و مرحوم صدرالمتألهین بحث و بررسی شده است. صدرالمتألهین که با ارائه نظریه حرکت جوهری و تأکید بر تغییر ماهیت فردی انسان، تبیینی متفاوت از متفکران رایج ارائه کرده، در عین آن که شباهت‌هایی با نگرش‌های فیلسوفان وجودی ارائه کرده، می‌تواند از بسیاری از اشکالات و نارسایی‌های موجود در آرای این مکتب مبرا باشد. نظریه صدرالمتألهین، ظرفیت های لازم برای ارائه در محافل علمی جهان را دارا است و می‌تواند به صورت نظریه اسلامی در باره انسان‌شناسی عرضه شود؛ البته تبیین کامل، مبسوط و موشکافانه صدرایی در این مجال ممکن نیست؛ اما به نظر می‌رسد می‌تواند دست مایه تحقیقات بیشتری از سوی پژوهشگران باشد.
دانلود