تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
مدرسی الهیات - مبانی نظری 
دانشگاه پیام نور 
 
فوق لیسانس 
 
فلسفه و کلام اسلامی 
دانشگاه قم 
 
خارج