سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه علوم اسلامی رضوی 
پژوهشگر 
1374/01/01 
1376/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه تحقیقاتی اسراء 
پژوهشگر، مسئول طرح و برنامه 
1379/01/01 
1384/01/01 
علمی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه قم نهاد رهبری  
سردبیر مجله فروغ اندیشه 
1382/07/01 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه قم 
معاون فرهنگی 
 
 
فرهنگی اجرائی 
تدریس 
موسسه ادیان و مذاهب 
مدرس 
1379/01/01 
1380/01/01 
فلسفه(بدایه الحکمه) 
تدریس 
مدرسه علمیه امیرالمومنین 
مدرس 
1374/07/01 
1375/03/31 
منطق، تاریخ، ادبیات عرب 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
1381/07/01 
1385/07/01 
دروس اندیشه اسلامی  
تدریس 
دانشگاه آران و بیدگل 
مدرس 
1385/07/01 
ادامه دارد 
دروس کلام ، اندیشه اسلامی... 
تدریس 
دانشگاه  
مدرس 
 
 
فلسفه فقه 
تدریس 
دانشگاه 
مدرس 
 
 
قواعذ فقه